PLAN PRACY SAMORZĄDU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu

rok szkolny 2023/2024

Opiekunowie: Olga Szponar i Katarzyna Duda

Organizacja społeczności uczniowskiej

 
Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2023/2024 Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego (wybory odbędą się spośród kandydujących uczniów klasy czwartej – pozostali członkowie „przechodzą” z ubiegłego roku.)

Zebranie Samorządu Szkolnego:
– opracowanie i omówienie planu  pracy
– zapoznanie ze Statutem i Planem profilaktyczno- wychowawczym Szkoły
– zatwierdzenie/aktualizacja Regulaminu Samorządu Szkolnego

Kolejne zebrania Samorządu Szkolnego

Opiekun SU

Rada Samorządu Uczniowskiego

Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU Ogłoszenia ustne, informacje internetowe w dzienniku elektronicznym oraz na stronie i fanpejdżu szkoły

Bieżące informacje i gazetki okolicznościowe na tablicy samorządu

Wystawy prac uczniów, dyplomy

Sekcja dekoracyjna

Sekcja fotograficzna

Troska o interesy społeczności uczniowskiej Reprezentowanie interesów kolegów i koleżanek wobec społeczności szkolnej.

Wybór nowego Rzecznika Praw Ucznia (nowa kadencja), współpraca z Rzecznikiem

Czuwanie nad prawidłowym przeprowadzaniem sprawdzianów i prac klasowych.

Pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów
uczeń – nauczyciel
nauczyciel – uczeń

Nagradzanie pracy uczniów

Warsztaty, akcje i pogadanki przeciwko homofobii i dyskryminacji społecznej

Rada Samorządu Uczniowskiego
Praca na rzecz szkoły Współpraca z biblioteką szkolną – akcje Przyłapani na Czytaniu, konkurs walentynkowy itp. Sekcja dekoracyjna

Rada SU

 Biblioteka Szkolna

Organizacja życia kulturalnego na teranie Szkoły

 
Współorganizacja szkolnych uroczystości Pomoc w przeprowadzeniu akcji szkolnych

Poczta Walentynkowa

Dzień Św. Patryka

Dzień Otwarty Szkoły

Halloween i inne święta

Dzień kulturowy

Zdrowe Odżywianie

Dzień Dziecka

Rada SU

Przewodnicząca SU

Wychowawcy klas

Trójki klasowe

Kultura spędzania wolnego czasu

Plan akcji szkolnych – przydział czynności, pomoc w organizacji (załącznik – harmonogram akcji szkolnych)

Organizacja konkursów szkolnych

Udział w konkursach pozaszkolnych

Zgodnie z przydziałem czynności

Wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji

 
Liga klas

Konkursy

 • Aktualizacja regulaminu konkursu Ligi Klas – dostosowanie do bieżących akcji i wydarzeń szkolnych
 • Gromadzenie informacji dotyczących przedsięwzięć poszczególnych zespołów klasowych punktowanych w ramach konkursu
 • Ogłoszenie wyników konkursu
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Rada SU

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Rozwijanie samorządności, kształtowanie postaw społecznych, mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły, udział w akcjach charytatywnych, promocja zdrowia

 
Działalność społeczna długoterminowa na rzecz szkoły i środowiska

– działalność charytatywna

– działalność prozdrowotna

– akcje informacyjne w ramach edukacji patriotycznej

 • Bieżące akcje charytatywne wynikające z zapotrzebowania
 • Współpraca ze szkolnym wolontariatem
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy –(uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej)

– Akcje informacyjne

Rada SU

Opiekun samorządu

Trójki klasowe

Wychowawcy

p. Beata Bryś

p. Olga Szponar

p. Katarzyna Duda

     
Kultywowanie tradycji, uwrażliwianie na piękno i estetykę
 • Kiermasze świąteczne (uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej)
 • Konkursy świąteczne szkolne i pozaszkolne
 • Dzień kulturowy – (akcje przygotowane przez odziały początkowe)
Rada SU

Trójki klasowe

uczniowie

Inne
 • Inne akcje i konkursy według bieżącej oferty
Rada SU
Współpraca z instytucjami i innymi osobami
 • Rada Rodziców
 • Straż Miejska
 • Policja
 • Dzienny Dom Opieki Społecznej
 • Biblioteka Szkolna
 • Schronisko dla Zwierząt
 • Ekostraż Wrocław
 • inne
Opiekun SU

Rada SU

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Olga Szponar