Zakres działania

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 2 we Wrocławiu

W ramach systemu oświaty uczniowie realizujący obowiązek szkolny mają prawo do wsparcia w rozwoju i pomocy w nauce, adekwatnie do swoich potrzeb. Otaczamy opieką dzieci, którym nauka sprawia truduności, lub przejawiają postawy w zachowaniu odbiegające od przyjętych w szkole zasad. Ważnym elementem pomocy jest również dostrzeganie, wspieranie i promowanie uzdolnień uczniów.

Do pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole mają prawo wszyscy uczniowie, a korzystanie z niej jest dobrowolne i bezpłatne. W ramach własnych zasobów szkoła organizuje wsparcie dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W rejonie naszej Szkoły środowisko zewnetrzne wsparcia psychologiczno-pedagogicznego stanowi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 przy ul. Krakowskiej 102 we Wrocławiu. Specjalizuje się ona w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. Efektem profesjonalnej diagnozy Poradni są dwa dokumenty – opinie lub orzeczenia.

Opinie Poradni wydawane są na wniosek rodzica w sprawie przez nich zgłoszonej z obszaru edukacji. Nie można się od niej odwoływać. Zawarte są w niej wskazania dla nauczycili, są one ogólne, a ich charakter ma na celu podniesienie poziomu funkcjonowania ucznia.

Orzeczenia Poradni stanowią decyzję administracyjną dotyczącą dziecka. Szkoła wykonuje dezyzje i w pełni realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu. Działający przy Poradni Zespół Orzekający, jako pierwsza instancja, wydaje orzeczenia:

· o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem spolecznym i niedostosowanej

· o potrzebie indywidualnego nauczania

· o potrzebie zajęć rewalidacyjnych

Po wnikliwej diagnozie, bazując na opiniach i orzeczeniach, stosujemy w swojej pracy z uczniem odpowiednie metody i formy pracy, dostosowujemy wymagania edukacyjne. Efektem końcowym tych działań bedzie sukces w uczeniu się. Aby pozytwnie motywować ucznia do podejmowania wysiłku intelektualnego, pokonywania trudności i podtrzymywania uporu, rozbudzaniu kreatywności oraz budowania wiary we własne siły realizujemy wskazania i zalecenia Poradni. Pełni poświęcenia i zapału nauczyciele oraz specjaliści profesjonalnie

wspierają ucznia aby osiągnął on sukces edukacyjny.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyspecjalizowana kadra szkoły przygotowana jest do profesjonalnego prowadzenia zajęć:

· dydaktyczno-wyrównawczych

· korekcyjno-kompensacyjnych

· logopedycznych

· wczesnego wspomagania

· zajęciach rozwijających kompetencje społeczne

· zajęć dla dzieci powracających zza granicy

· doradztwa zawodowego

· rewalidacyjnych w zakresie:

oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, resocjalizacji i socjoterapii

· pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jeśli dostrzegamy, że rozwój dziecka budzi nasz niepokój / rodzic / nauczyciel / lekarz wskazane jest abyśmy poprzedzili naszą diagnozę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozmową ze szkolnym pedagogiem / psychologiem oraz wychowawcą. Pierwsze działania pomocowe podejmowane są właśnie na etapie szkoły. Chcąc zapobiec trudnościom nieodzowne są wspólne działania rodzica, który zna dziecko najlepiej, wychowawcy i nauczycieli uczących, którzy na bieżąco dostrzegają obszary wymagające wsparcia.

Zespół ds. PPP