Samorząd Uczniowski – Regulamin SU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 WE WROCŁAWIU

I. KOMPETENCJE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Jest to ciało przedstawicielskie społeczności uczniowskiej powołane w celu współdziałania z dyrekcją i radą pedagogiczną.
 2. Główne zadania samorządu to:
  a) czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych zadań szkoły,
  b) wdrażanie uczniów do samorządności i zachęcanie ich do aktywnego włączania się w działalność szkoły,
  c) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły,
  d) przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, współpraca ze szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia,
  e) pomoc wychowawcom poszczególnych klas w przygotowaniu dyskotek, apeli, akcji, konkursów i innych form działania.

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
  a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje swoich kolegów i koleżanki wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom, prowadzi apele szkolne po ustaleniu z opiekunem samorządu
  b) Zastępca przewodniczącego
  c) Opiekun Szczęśliwego Numerka
  d) Członkowie sekcji: charytatywnej, imprezowej, bibliotecznej, dekoracyjnej i informacyjnej. Członkowie mogą udzielać się w kilku sekcjach zgodnie z ustaleniami z opiekunem samorządu.
 2. Pracę Samorządu Uczniowskiego nadzoruje opiekun, który jest doradcą, pomocnikiem, a zarazem rzecznikiem samorządu na forum rady pedagogicznej.

III. FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski nie uzyskuje własnych przychodów. Może pozyskiwać środki na rzecz Rady Rodziców, która wyda je w uzgodnieniu z opiekunem samorządu na cele związane z jego działalnością. Środki mogą być zdobywane m.in. poprzez dystrybucję gazetki szkolnej, kiermasze okolicznościowe i wyprzedaże czy pozyskiwanie sponsorów.

IV. DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią:
  a)plan pracy, w którym na początku każdego roku szkolnego przedstawiane są wszystkie zamierzenia, planowane akcje charytatywne, przedsięwzięcia, konkursy, akcje i harmonogram apeli i dyskotek szkolnych,
  b)niniejszy regulamin
  c)sprawozdanie z działalności za I i II semestr.

V. WYBORY NOWEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Kandydatów do Samorządu Uczniowskiego zgłaszają samorządy klasowe wraz z wychowawcą.
 2. Warunki, które mu spełnić kandydat:
  a)ocena zachowania co najmniej dobra
  b)duża kultura osobista
  c)zapał i chęć do pracy
  d)umiejętność współpracy w grupie
  e)zaangażowanie w życie szkoły
  f)wrażliwość społeczna
  g)mile widziane uzdolnienia aktorskie, wokalne, odwaga sceniczna
 3. Obowiązkiem kandydatów jest przygotowanie kampanii informacyjnej na swój temat w formie np. plakatu wyborczego i ulotek do dystrybucji.
 4. Prawo głosu mają wszyscy uczniowie klas 4-6 w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 5. Członkami Samorządu Uczniowskiego zostają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę głosów, nie więcej niż 12 osób.
 6. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu.
 7. Kadencja wszystkich członków samorządu trwa jeden rok szkolny.
 8. Na pierwszym zebraniu samorządu członkowie decydują z opiekunem o swojej przynależności do określonej sekcji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Samorządu Uczniowskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu Uczniowskiego, decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem samorządu.

Opracowanie: mgr Paulina Łotoczko
Zatwierdzono jednogłośnie na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2017 r.