Projekt Edukacyjny Emp@tyczna Klasa

W październiku 2023 r. rozpoczynamy edycję Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego EMP@TYCZNA KLASA. Projekt ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest psycholog Karolina Zawadzka.

EMP@TYCZNA KLASA jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2023/2024 tj. 

 

Cele projektu:

Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

 

Cele szczegółowe:

– rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

– zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy

– nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi

– uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych

– integracja zespołu klasowego

– budowanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych uczuć

– kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnego zachowania dzieci i młodzieży poprzez włączenie jej w działalność wolontariatu

-wyrabianie zdolności do samomotywacji

– wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych  -przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów

– uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych

– kształtowanie kompetencji kluczowych