Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Z przyjemnością informujemy o przystąpieniu naszej świetlicy szkolnej do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” 2023/2024 (edycja IV).

Projekt ten powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10) i jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy.

Jego autorami są Paulina Berkowska i Mariusz Berkowski. Organizatorem projektu jest Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu, ntomiast koordynatorami w naszej Placówce są Daria Czernek i Beata Socha.

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej to:

1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

4. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.